HIDROLOGIJA
 

Hidro karakteristike Bosne i Hercegovine

Osnovna slivna područja u BiH su: Crnomorski sliv i Jadranski sliv.

 

Od ukupne površine BiH, 38.719 km2 ili 75,7% gravitira rijeci Savi, odnosno Dunavu i Crnom moru, a slivu Jadranskog mora 12.410 km2 ili 24,3%.

nastavak »

Aktualni vodostaji

Vodostaj je razina vode u moru, rijeci ili jezeru. Visina vode se obično izražava u centimetrima, a mjeri se uglavnom pomoću vodomjerne letve. Postoje i automatizirani uređaji koji su povezani u informacijski sustav.

Federalni hidrometeorološki zavod vrši mjerenja...

 

nastavak »

Vodostaji

Sektor hidrologije vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na razvoj i funkcionisanje hidrološke djelatnosti, istraživanje vodnih resursa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje podataka iz oblasti hidrologije.

nastavak »

Hidrološki godišnjaci

Sektor hidrologije Federalnog hidrometeorološkog zavoda raspolaže historijskim hidrološkim podacima sa vodotoka cijele Bosne i Hercegovine – uključujući publikovanim godišnjacima vodostaja i proticaja od 1919. godine.

 

Od 2005. Hidrološki godišnjak priprema se za sliv Save i Jadranskog mora, na području FBiH, prema slijećem sadržaju:

  • Osnovni podaci o hidrološkim i meteorološkim stanicama,
  • Pregled dnevnih vodostaja;
  • Pregled dnevnih proticaja;
  • Temperature vode,
  • Padavine,
  • Temperature zraka.

 nastavak »