pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Trnovac - TUZLA

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.7.2024.
23.7.2024.
22.7.2024.
21.7.2024.
20.7.2024.
19.7.2024.